hestoft_nr_04

Ehemalige Hufe 4, Hestoft Nr. 4

Das Foto zeigt die ehemalige Hufe 4, heute Hestoft Nr. 4.