gaststaette_ulsnis_kirchenholz_02

Eine andere Ansicht der Gaststätte Ulsnis-Kirchenholz.

Das Foto zeigt eine andere Ansicht der Gaststätte Ulsnis-Kirchenholz.